var i, j: Integer; begin with TScrollBackground.Create(DXSpriteEngine1.Engine) do begin SetMapSize(200, 10); Image := DXImageList1.Items.Find('obrazek'); // sprit z różnymi obrazkami np. z chmurkami, gwiazdkami itp. Y := 10; Z := -3; FSpeed := 0.25;// prędkość poruszania się tej warstwy Tile := True; for i:=0 to MapHeight-1 do for j:=0 to MapWidth-1 do begin Chips[j, i] := Image.PatternCount-Random(Image.PatternCount div 1); // funkcja losująca obrazek if Random(2)<1 then Chips[j, i] := -1; // gęstość obrazków na ekranie // Random(2)<1 im większa liczba tym mniejsza gęstość end; end;

Strona w Budowie - Przepraszamy