"Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki"

„Plakat.pdf”

poniedziałek, 12.08.2019r.

"Utworzenie i doposażenie Oddziału Neurologii i Pododdziału Udarowego i Odcinkiem Rehabilitacji Neurologicznej oraz utworzenie Poradni Neurologicznej"
Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0084/20
Okres realizacji projektu - 19.04.2021 - 31.05.2023 (zakończenie finansowe)
Całkowita wartość projektu wynosi - 10.335.607,03 zł, w tym całkowite wydatki kwalifikowane - 9.400.000,00
JZRPOWP przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 7.989.999,97 zł co stanowi 85% kwoty wydtków kwalifikowanych. Wkład własny niezbędy dla realizacji projektu został pokryty przez Starostwo Powiatowe w Zambrowie oraz Samorząd Województwa Podlaskiego.
Celem głównym realizacji projektu jest poprawa efektywności i dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób neurologicznych na rzecz mieszkańców południowo-zachodniej części województwa podlaskiego.

wtorek, 04.10.2022r.

Konferencja w zakresie prezentacji rezultatów projektu nr POIŚ.09.01.00-00-0248/17 pt. "Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie"
Szpital Powiatowy w Zambrowie informuje, w dniu 28.02.2019r. odbyła się konferencja w zakresie prezentacji rezultatów projektu nr POIŚ.09.01.00-00-0248/17 pt. "Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie" na łączną kwotę dofinansowania: 3 656 222,64 PLN.

Całkowita wartość projektu wyniosła 5 601 368,53 PLN z czego maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4 301 438,40 PLN.

Celem projektu było zapewnienie obywatelom powiatu zambrowskiego dostępu do profesjonalnej i natychmiastowej pomocy w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dzięki realizacji projektu dokonano rozbudowy oraz doposażenia części diagnostyczno-konsultacyjnej SOR-u oraz wybudowano i uruchomiono lądowisko LPR, oraz osiągnięto następujące cele:

- Poprawa strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności obywateli powiatu zambrowskiego i przebywających na jego terenie innych obywateli kraju do wysokiej jakości świadczeń medycznych w ramach nowopowstałego SOR i lądowiska medycznego.

- Poprawa wyposażenia i funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych i infrastruktury transportu medycznego poprzez remont SOR, budowę całodobowego lądowiska przy SOR oraz zakup wyposażenia dla SOR w Zambrowie

W ramach budowy lądowiska powstała:
Płyta lądowiska 185,50 m2
Ciągi komunikacyjne 2 680,00 m2

Ponadto w ramach projektu przebudowano około 221 m2 istniejącej Izby Przyjęć, z czego 101,57m2 stanowiła powierzchnia dobudowana w ramach niniejszego projektu. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono 52 sztuki/komplety aparatury i wyposażenia medycznego.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy powiatu zambrowskiego będą mieli łatwiejszy i szybszy dostęp do natychmiastowej specjalistycznej, całodobowej opieki medycznej.

środa, 06.03.2019r.

"Poprawa jakości i dostępności do usług POZ i AOS poprzez remont, doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych poradni w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie"
W dniu 17.07.2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. "Poprawa jakości i dostępności do usług POZ i AOS poprzez remont, doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych poradni w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie" numer WND-RPPD.08.04.01-20-0052/18, współfinansowanego w ramach RPOWP, VIII Oś priorytetowa: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Wartość projektu wynosi 4 842 306,61 w tym koszty kwalifikowalne 4 000 000,00zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 3 399 999,96zł.

Beneficjent Projektu: Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp.z o.o.,

Celem głównym projektu jest zmniejszenie śmiertelności mieszkańców województwa Przedmiotem projektu jest remont i doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych komórek w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie tj.:

- Utworzenie i wyposażenie Dziennego od. chemioterapii onkologicznej

- Przebudowa i doposażenie części parteru SP w Zambrowie na potrzeby AOS i działu farmacji, w tym:

- Modernizacja poradni: chirurgii onkologicznej, poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradni gruźlicy i chorób płuc oraz niekwalifikowanych poradni, położniczo-ginekologicznej, poradni lekarza POZ i NPL,

- Doposażenie poradni: chirurgii onkologicznej, poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, gruźlicy i chorób płuc, pracowni rentgenodiagnostyki,

- Uruchomienie i doposażenie poradni kardiologicznej

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do usług POZ i AOS poprzez remont, doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych poradni w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie, co zostało też ujęte w zatwierdzonym przez organ założycielski planie restrukturyzacji, jako jeden z koniecznych warunków rozwoju Szpitala i poprawy tzw. Słabych punktów.

W wyniku realizacji projektu szpital będzie mógł świadczyć opiekę koordynowaną w ramach posiadanych zasobów: POZ, AOS, diagnostyka obrazowa i laboratoryjna oraz leczenie szpitalne w większości chorób cywilizacyjnych a w pozostałych przypadkach pacjent zostanie skierowany do właściwego ośrodka, a następnie będzie kontynuował leczenie lub będzie pod kontrolą w szpitalu w Zambrowie.

Okres realizacji projektu: lipiec 2018 - lipiec 2019

środa, 05.09.2018r.

WYDŁUŻENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW PODLASIA ORAZ WZROST WYKRYWALNOŚCI RAKA JELITA GRUBEGO POPRZEZ ZWIĘKSZENIE LICZBY OSÓB OBJĘTYCH BADANIAMI KOLONOSKOPOWYMI
W dniu 02.02.2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. "Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi" numer RPO.02.05.00-20-0011/17, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020).

Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 2 485 667,50zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 2 349 141,99zł. Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa wynosi 236 324,61 zł. Lider projektu - Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp.z o.o.,

Partnerzy:

- Białostockie Centrum onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

- Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem. Na poziomie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Celem głównym projektu jest zmniejszenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego z powodu raka jelita grubego, poprzez zwiększenie o 3000 w latach 2017-2019 liczby osób wykonujących badania profilaktyczne, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 2 podmiotami w celu zwiększenia efektywności programu badań przesiewowych jelita grubego. Cele projektu wpisują się w założone do osiągnięcia w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 cele programu tj.: 3 ncel strategiczny "Jakość życia", cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oeaz bezpieczeństwa publicznego.

Projekt realizowany przez Szpital Powiatowy w Zambrowie i Partnerów obejmuje:
- bezpłatne szkolenia z zakresu profilaktyki raka jelita grubego
- możliwość bezpłatnego wykonania badania w znieczuleniu ogólnym
- bezpłatny preparat do przygotowania do badania
- opiekę w przypadku osób niesamodzielnych lub ich opiekunów oraz - bezpłatny transport na żądanie pacjentaOkres realizacji projektu: luty 2018 - grudzień 2022

Materiały do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Broszura informacyjna

środa, 05.09.2018r.

„Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową lądowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie”
środa, 05.09.2018r.

© Szpital Powiatowy w Zambrowie   powrót strona główna